POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie i formularze wprowadzania danych do zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji umożliwiających identyfikację osobistą (PII, ang. Personally Identifiable Information) oraz chronionych informacji zdrowotnych (PHI, ang. Protected Health Information) od swoich użytkowników. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób te informacje są gromadzone, przechowywane i zabezpieczane.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej należy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza, że akceptujesz niniejsze warunki. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków, nie korzystaj z tej witryny internetowej.

TARCZA PRYWATNOŚCI: Bioclinica przestrzega zasad Tarczy prywatności UE–USA określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej zgodności z Tarczą prywatności, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Tarcza prywatności.

Data wejścia w życie niniejszej polityki: 01-APR-2019

Data ostatniej modyfikacji niniejszej polityki: 20-MAR-2019

WŁAŚCICIEL DANYCH I PODMIOT JE PRZETWARZAJĄCY

Właścicielem i podmiotem przetwarzającym wszystkie dane zbierane w tej witrynie internetowej jest firma Bioclinica i spółki z nią stowarzyszone, z wyjątkiem przypadków wymienionych w sekcjach Podsumowanie i Szczegóły poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub prośby dotyczące przetwarzania danych zbieranych w tej witrynie internetowej, skorzystaj z następujących informacji kontaktowych.

Bioclinica, Inc
211 Carnegie Center Dr.
Princeton NJ 08540
www.Bioclinica.com

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych (DPO, ang. Data Protection Officer) firmy Bioclinica na adres dataprivacy@bioclinica.com

PODSUMOWANIE INFORMACJI NA TEMAT ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone za pomocą następujących sposobów i do następujących celów:

Analizy

Menedżer tagów Google, Narzędzie Google Analytics, Piwik
Dane osobowe: Informacje o użytkowaniu (statystyki), Pliki cookie

Komunikacja z użytkownikiem

Lista adresowa, MailChimp, Powiedz znajomemu
Dane osobowe: Adres e-mail

Interakcje oparte na lokalizacji

Nieciągła geolokalizacja
Dane osobowe: Przybliżona lokalizacja geograficzna

Zdobywanie publiczności

Remarketing na Facebooku, Remarketing w Google
Dane osobowe: Adres e-mail, Informacje o użytkowaniu (statystyki), Pliki cookie

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

Wśród rodzajów informacji gromadzonych przez tę aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem usług stron trzecich, są: Adres e-mail, Informacje o użytkowaniu (statystyki), Pliki cookie, Przybliżona lokalizacja geograficzna

Inne gromadzone dane osobowe mogą być opisane w innym miejscu niniejszej Polityki prywatności lub w specjalnym tekście objaśniającym umieszczanym kontekstowo w miejscu, w którym informacje są gromadzone. Gromadzone dane osobowe mogą być dostarczane dobrowolnie przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej witryny internetowej.

JAK ZEBRANE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • Aby dopasować się do Twoich potrzeb i umożliwić nam dostarczanie zawartości i oferty produktowej, która Cię najbardziej interesuje.
 • Aby ulepszyć naszą witrynę internetową, zapewniając jej większą przydatność dla Ciebie.
 • Aby ocenić Twoją kandydaturę do badań klinicznych.
 • Aby skontaktować się z Tobą w nawiązaniu do korespondencji (czat na żywo, poczta e-mail lub zapytania telefoniczne).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Podmioty danych mają określone prawa dotyczące danych gromadzonych i przetwarzanych przez firmę Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone, w tym:

 • Prawo do wycofania zgody: Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym czasie, z wyjątkiem ograniczeń określonych w przepisach krajowych lub międzynarodowych, gdy wcześniej wyraźnie udzielili takiej zgody.
 • Prawo do bycia zapomnianym: Użytkownicy mają prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych w systemie, chyba że usunięcie takie jest zabronione przez prawo lub przepisy. Na przykład, gdy informacje o użytkowniku są wykorzystywane w badaniu klinicznym, informacje te muszą być przechowywane przez czas określony przez różne przepisy.
 • Prawo dostępu do swoich danych: Użytkownicy mają prawo wglądu do danych przechowywanych i przetwarzanych przez administratora danych, a także do historii dostępu do tych danych.
 • Prawo do sprawdzenia i poprawienia swoich danych: Użytkownicy mają prawo do przeglądania danych przechowywanych i przetwarzanych przez administratora danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych: Użytkownicy mają prawo, gdy ich dane nie zostały jeszcze przetworzone, zażądać, aby ich dane nie były przetwarzane lub jeśli ich dane zostały już przetworzone, zażądać, aby nie były dalej przetwarzane.
 • Prawo do wniesienia skargi: Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

Jak wykonywać prawa podmiotów danych

Podmioty danych i ich przedstawiciele mogą skorzystać ze swoich praw zgodnie z przepisami prawa, kontaktując się z administratorem danych określonym w sekcji Administrator danych na początku niniejszego dokumentu.

Administrator danych może przetwarzać dane osobowe i informacje związane ze stanem zdrowia podane w tej witrynie internetowej, a dotyczące podmiotów danych, jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zawartej umowy lub ustaleń poczynionych z użytkownikiem
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez podmiot przetwarzający dane
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, którym podlega firma Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Administrator danych może przekazywać dane o podmiotach danych zebrane na terenie Unii Europejskiej do krajów spoza Unii Europejskiej jedynie w ramach ścisłych wytycznych prawnych.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej lub Szwajcarii — Tarcza prywatności

Przekazywanie danych z UE lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w Tarczy prywatności UE–USA i Tarczy prywatności Szwajcaria–USA. Należy zapoznać się z sekcją Tarcza prywatności UE–USA w niniejszej polityce.

W szczególności dane osobowe gromadzone w Unii Europejskiej i Szwajcarii są przekazywane na serwery w Stanach Zjednoczonych, które podlegają samodzielnej certyfikacji w ramach odpowiedniej Tarczy prywatności, a tym samym gwarantują odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych.

PRZECHOWYWANIE, PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO ZEBRANYCH DANYCH

firma Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone przetwarzają dane zgromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej w odpowiedni sposób, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, regulacjami i najlepszymi praktykami branżowymi, i zawsze podejmują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi informatycznych z uwzględnieniem procedur organizacyjnych i modeli ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz administratora danych w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę tej witryny internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, kwestie prawne, administracja systemem) lub stron zewnętrznych (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczonych przez właściciela, jeśli to konieczne, jako podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można uzyskać w dowolnym momencie od administratora danych.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące informacji medycznych i związanych ze zdrowiem

W trakcie uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej możesz zostać poproszony o podanie informacji medycznych i zdrowotnych, aby personel medyczny mógł ocenić Twoją potencjalną zdolność do zakwalifikowania się do badań klinicznych. Informacje o stanie zdrowia, które podajesz, będą przetwarzane zgodnie z ustawą o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne z 1996 r. (z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego dotyczącymi przechowywania i bezpieczeństwa tego typu danych.

Firma Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i integralności tych danych. Podane informacje medyczne i zdrowotne umożliwiające identyfikację osobistą są dostępne tylko dla personelu medycznego związanego z konkretnym badaniem klinicznym i zostaną one udostępnione ośrodkowi badawczemu wyłącznie w celu umożliwienia udziału w badaniu, a także zgodnie z wymogami prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Dane te nigdy nie zostaną udostępnione ani sprzedane jakiejkolwiek stronie trzeciej, chyba że jest to bezwzględnie konieczne do udziału w badaniu klinicznym.

Miejsce przechowywania zgromadzonych danych

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej są przechowywane w bezpiecznym centrum danych lub centrach danych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Sprawdzanie i zatwierdzanie zgromadzonych danych

Zgodnie z prawem możesz żądać, przeglądać i poprawiać wszelkie dane osobowe zebrane przez tę witrynę internetową, w tym informacje medyczne i zdrowotne, a także masz prawo dowiedzieć się, kto uzyskał dostęp do tych danych. Ponadto możesz zażądać bezpiecznego zniszczenia zebranych danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych na górze tej strony.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych

Twoje dane osobowe są zamknięte w zabezpieczonych sieciach i dostęp do nich ma tylko ograniczona grupa osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto wszystkie dostarczane informacje poufne są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich informacji, w celu utrzymania bezpieczeństwa danych osobowych. Środki te mogą obejmować między innymi zapory wielowarstwowe, skanowanie adaptacyjne i zaawansowane systemy wykrywania włamań.

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy się, ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim informacji umożliwiających identyfikację osobistą, chyba że powiadomimy o tym użytkowników z wyprzedzeniem. Nie dotyczy to partnerów hostingu witryn internetowych i innych podmiotów, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny internetowej, zarządzaniu naszą działalnością biznesową lub obsłudze naszych użytkowników, o ile podmioty te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawniać informacje, gdy jest to właściwe w celu przestrzegania prawa, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób.

Jednak informacje nieumożliwiające identyfikacji osobistej odwiedzających (anonimowe) mogą być udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i za pomocą następujących mechanizmów:

Analizy

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają firmie Bioclinica, Inc i spółkom z nią stowarzyszonym monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być używane do śledzenia zachowań użytkowników w celu poprawy wydajności i funkcjonalności tej witryny.

Narzędzie Google Analytics - Google, Inc i Google Ireland Limited

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, przygotowywania raportów o jej działaniach i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam pochodzących z własnej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookie, Informacje o użytkowaniu (statystyki)

Miejsce przetwarzania: USA, INNE KRAJE Polityka prywatności

Piwik - ta witryna internetowa

Piwik to oprogramowanie analityczne używane przez tę witrynę internetową do bezpośredniej analizy danych bez pomocy podmiotów trzecich.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookie, Informacje o użytkowaniu (statystyki)

Miejsce przetwarzania: USA

Menedżer tagów Google - Google, Inc i Google Ireland Limited

Menedżer tagów Google to usługa analityczna oferowana przez Google Inc.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookie, Informacje o użytkowaniu (statystyki)

Miejsce przetwarzania: USA, INNE KRAJE Polityka prywatności

Komunikacja z użytkownikiem

Informacje zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej mogą być wykorzystywane przez firmę Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone do nawiązywania kontaktu z Tobą w ramach realizowania celów biznesowych tej witryny.

MailChimp - The Rocket Science Group, LLC

MailChimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.

Zebrane dane osobowe: Adres e-mail

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności

Lista adresowa - ta witryna internetowa

Zapisując się na liście adresowej lub zamawiając biuletyn, adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej aplikacji. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku zarejestrowania się w tej aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Zebrane dane osobowe: Adres e-mail

Miejsce przetwarzania: USA

Powiedz znajomemu - ta witryna internetowa

Narzędzie Powiedz znajomemu zapewnia użytkownikom mechanizm wysyłania do znajomych wiadomości e-mail o tej witrynie internetowej.

Zebrane dane osobowe: Adres e-mail

Miejsce przetwarzania: USA

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja umożliwia tej witrynie internetowej wyświetlanie informacji o pobliskich usługodawcach. Dane są anonimizowane przed udostępnieniem ich dostawcy geolokalizacji w celu ochrony prywatności użytkownika.

Nieciągła geolokalizacja - ta witryna internetowa

Ta aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie zapewnia narzędzia do rezygnacji z tej funkcji. Jeśli udzielono wyraźnego zezwolenia, dane o lokalizacji Użytkownika mogą być śledzone przez tę Aplikację. Lokalizację geograficzną użytkownika określa się w sposób, który nie jest ciągły, na konkretne żądanie użytkownika lub gdy użytkownik nie wskaże swojej bieżącej lokalizacji w odpowiednim polu i zezwoli aplikacji na automatyczne wykrywanie położenia.

Zebrane dane osobowe: Przybliżona lokalizacja geograficzna

Miejsce przetwarzania: USA, INNE KRAJE

Zdobywanie publiczności

Budowanie publiczności lub remarketing służy do znajdowania nowych odbiorców marketingowych poprzez analizę aktualnej grupy odbiorców witryny internetowej na podstawie badania wzorców zachowań użytkowników. Wszelkie informacje demograficzne o użytkownikach należą do dostawcy usług budowania publiczności lub remarketingu i nie są udostępniane.

Remarketing na Facebooku - Facebook, Inc

Facebook wykorzystuje informacje o odbiorcach witryny, aby znaleźć grupę podobnych użytkowników, którzy mogą być zainteresowani tą witryną. Facebook nie udostępnia informacji o odbiorcach, ale wyświetla reklamy w swojej sieci tym potencjalnym użytkownikom.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookie, Adres e-mail

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności

Remarketing w Google - Google, Inc i Google Ireland Limited

Google wykorzystuje informacje o odbiorcach witryny, zebrane za pomocą plików cookie i innych informacji, aby stworzyć listę potencjalnych użytkowników, którzy mogą być zainteresowani tą witryną lub usługą, a następnie kieruje do nich reklamy.

Zebrane dane osobowe: Pliki cookie, Informacje o użytkowaniu (statystyki)

Miejsce przetwarzania: USA Polityka prywatności

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym komputera. Używanie pliku cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osobistą podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Firma Bioclinica i spółki z nią stowarzyszone wykorzystują pliki cookie w tej witrynie internetowej, aby umożliwić odwiedzającym witrynę spersonalizowanie swojej wizyty poprzez dostęp do informacji, produktów i usług związanych z ich obszarami zainteresowań, (b) śledzenie sesji użytkowników, oraz (c) zarządzanie funkcjonalnością narzędzi interaktywnych, takich jak badania i ankiety.

Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych plików cookie używanych przez tę witrynę internetową oraz ich czas trwania:

DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

Więcej informacji dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można otrzymać w dowolnym momencie od administratora danych. Należy sprawdzić informacje kontaktowe na początku niniejszego dokumentu.

Linki do innych witryn internetowych i aplikacji

W ramach tej usługi możemy udostępniać linki do zewnętrznych witryn internetowych i aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez te witryny internetowe, ani za informacje lub treści, które zawierają. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych za pośrednictwem tej witryny internetowej. W związku z tym nie ma ona zastosowania do korzystania z witryny internetowej innej firmy, do której dostęp można uzyskać, klikając link w naszej witrynie internetowej. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do niniejszej witryny internetowej za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji innej firmy, Polityka prywatności tej innej witryny internetowej lub aplikacji będzie miała zastosowanie do korzystania z niej.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się często sprawdzać tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji na górze. Jeśli użytkownik sprzeciwi się jakiejkolwiek zmianie w Polityce prywatności, musi on zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i poprosić administratora danych o usunięcie danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, obowiązująca w danym czasie Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych posiadanych przez firmę Bioclinica, Inc i spółki z nią stowarzyszone na temat użytkowników.

Tarcza prywatności UE–USA

Bioclinica, Inc przestrzega zasad Tarczy prywatności EU-USA określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Bioclinica, Inc zaświadczyła przed Departamentem Handlu, że przestrzega zasad Tarczy prywatności. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między warunkami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy prywatności, obowiązują zasady Tarczy prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarcza prywatności, a także aby zobaczyć nasz certyfikat, odwiedź witrynę https://www.privacyshield.gov/.

Bioclinica jest podmiotem posiadającym certyfikat Tarczy prywatności UE–USA i jest zobowiązana do zapewnienia, aby 1) chronione informacje zdrowotne (PHI, ang. Protected Health Information) dotyczące podmiotu 2) dane umożliwiające identyfikację osobistą (PII, ang. Personally Identifiable Information) uczestnika badania 3) informacje kontaktowe pracowników, personelu sponsora, placówki badawczej i dostawców były poufne, a ich tożsamości pozostały anonimowe. Tarcza prywatności UE–USA stanowi ramy dla transatlantyckich wymian danych osobowych między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi (USA). Jednym z jej celów jest umożliwienie firmom z USA łatwiejszego otrzymywania danych osobowych od podmiotów z UE na mocy unijnych przepisów dotyczących ochrony prywatności, które mają chronić obywateli Unii Europejskiej.

Jako podmiot posiadający certyfikat Tarczy prywatności UE–USA, Bioclinica przestrzega następujących zasad:

 • Powiadomienie — osoby fizyczne muszą zostać poinformowane, że ich dane są zbierane i jak będą wykorzystywane.
 • Wybór — organizacja musi zaoferować osobom fizycznym możliwość wyboru, czy ich dane osobowe mogą być wykorzystywane, czy nie.
 • Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie — przekazanie danych do pomocniczych podmiotów przetwarzających dane lub stron trzecich może nastąpić tylko w odniesieniu do innych organizacji, które stosują odpowiednie zasady ochrony danych.
 • Bezpieczeństwo — organizacje tworzące, przechowujące, wykorzystujące lub rozpowszechniające dane osobowe muszą podjąć rozsądne i odpowiednie środki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.
 • Organizacje tworzące, przechowujące, wykorzystujące lub rozpowszechniające dane osobowe muszą podjąć rozsądne i odpowiednie środki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. — Zgodnie z zasadami dane osobowe muszą ograniczać się do informacji istotnych do celów przetwarzania.
 • Dostęp — osoby fizyczne muszą mieć dostęp do danych osobowych ich dotyczących, które organizacja przechowuje, i być w stanie poprawić, zmienić lub usunąć te informacje, jeśli są one niedokładne lub zostały przetworzone z naruszeniem zasad, z wyjątkiem przypadków, w których obciążenie lub koszt związane z zapewnieniem dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożenia dla prywatności danej osoby, lub w przypadku gdy naruszone zostałyby prawa osób innych niż dana osoba.
 • Zasoby, egzekwowanie i odpowiedzialność — skuteczna ochrona prywatności musi obejmować solidne mechanizmy zapewniające zgodność z zasadami, prawo do odwołania się przez osoby fizyczne.

PII lub poufne dane osobowe (SPI, ang. Sensitive Personal Information), używane w amerykańskim prawie prywatności i bezpieczeństwie informacji, to informacje, które mogą być wykorzystywane samodzielnie lub z innymi informacjami w celu zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub zlokalizowania pojedynczej osoby lub identyfikacji osoby w kontekście. Gdy identyfikacja jest niemożliwa, tj. gdy dane mogą być anonimizowane przez trwałe oddzielenie informacji od osoby, takie dane nie są uważane za dane osobowe, a zatem nie podlegają przepisom o ochronie danych. Bioclinica nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że pojawi się takie żądanie lub zostanie to poparte umową dotyczącą badania. Bioclinica podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu oraz Agencji ds. Żywności i Leków. Jeśli wystąpi zdarzenie, w którym pracownik firmy Bioclinica dowie się o jakimkolwiek naruszeniu poufności klienta, PHI uczestnika badania lub PII, przypadkach naruszenia informacji kontaktowych pracowników lub personelu dostawcy, obowiązkiem tego pracownika jest natychmiastowe zastosowanie krytycznych procedur eskalacji problemów.

Zgodnie z zasadami Tarczy prywatności firma Bioclinica zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas danych osobowych. Osoby fizyczne z UE posiadające zapytania lub chcące złożyć skargi dotyczące zasad Tarczy prywatności firmy Bioclinica powinny najpierw skontaktować się z firmą Bioclinica pod adresem 211 Carnegie Center Dr., Princeton, NJ 08540.

Firma Bioclinica wybrała organy ochrony danych UE, aby służyły jako niezależny mechanizm regresowy (IRM) do rozstrzygania sporów (tj. zgodziły się uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów panelu ustanowionego przez organy ochrony danych UE w celu rozstrzygania sporów zgodnie z ramami Tarczy prywatności). Firma Bioclinica zobowiązała się ponadto do współpracy z organami ochrony danych UE (DPA, ang. Data Protection Authorities) w zakresie nierozwiązanych skarg związanych z Tarczą prywatności dotyczących danych o zasobach ludzkich przekazywanych z UE w ramach stosunku pracy. Bioclinica ponosi odpowiedzialność w przypadku dalszego przekazywania danych stronom trzecim, jeżeli nie jest ono poparte świadomą zgodą lub umową. Jednakże Bioclinica może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa. Jeśli nie otrzymasz od nas potwierdzenia otrzymania Twojej skargi w odpowiednim czasie lub jeśli nie rozpatrzyliśmy jej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, skontaktuj się z organami ochrony danych UE, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć zażalenie. Usługi unijnych organów ochrony danych są świadczone dla Ciebie bezpłatnie. Istnieje możliwość, pod pewnymi warunkami, aby osoby fizyczne odwołały się do wiążącego arbitrażu. Dział zapewnienia jakości i zgodności z przepisami firmy Bioclinica będzie postępować zgodnie ze standardową strategią raportowania zgodności z przepisami firmy Bioclinica, aby zapewnić udokumentowanie każdego incydentu, związanego z nim rozstrzygnięcia oraz ścieżek rozwiązywania.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO)

Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana przez Bioclinica w oparciu o wiele przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uczciwe praktyki informacyjne

Zasady uczciwych praktyk informacyjnych stanowią podstawę prawa ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych, a zawarte w nich koncepcje odegrały znaczącą rolę w opracowaniu przepisów o ochronie danych na całym świecie. Zrozumienie zasad uczciwej praktyki informacyjnej i sposobu ich wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania różnych przepisów dotyczących prywatności, które chronią dane osobowe.

Aby postępować zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi, podejmiemy następujące działania w odpowiedzi na przypadek naruszenia danych:

 • Powiadomienie odpowiednich użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 7 dni roboczych.

Zgadzamy się również na zasadę indywidualnego dochodzenia roszczeń, która wymaga, aby osoby fizyczne miały prawo dochodzić możliwych do wyegzekwowania praw w stosunku do podmiotów gromadzących i przetwarzających dane, które nie przestrzegają prawa. Zasada ta wymaga nie tylko, aby osoby fizyczne posiadały egzekwowalne prawa w stosunku do użytkowników danych, ale także, aby osoby fizyczne zwróciły się do sądów lub agencji rządowych o zbadanie i/lub ściganie niezgodności z przepisami ze strony podmiotów przetwarzających dane.

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA jest pierwszym państwowym prawem w kraju, które wymaga, aby komercyjne witryny internetowe i usługi online publikowały Politykę prywatności. Zasięg prawa wykracza daleko poza granice Kalifornii, wymagając od każdej osoby lub firmy w Stanach Zjednoczonych (a także na świecie), która prowadzi witryny internetowe zbierające od konsumentów w Kalifornii informacje umożliwiające identyfikację osobistą, opublikowania widocznej polityki prywatności w swojej witrynie internetowej, dokładnie określającej zbierane informacje i osoby lub firmy, którym są udostępniane.

Zobacz więcej na http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Zgodnie z CalOPPA zgadzamy się z tym, co następuje:

 • Użytkownicy mogą odwiedzać naszą witrynę anonimowo.
 • Po utworzeniu niniejszej polityki prywatności dodamy do niej link na naszej stronie głównej lub przynajmniej na pierwszej znaczącej stronie dostępnej po odwiedzeniu naszej witryny.
 • Nasze łącze do Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie podanej powyżej.
 • Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach w Polityce prywatności:
  • Na naszej stronie Polityka prywatności
 • Możesz zmienić swoje dane osobowe:
  • Wysyłając nam wiadomość e-mail
  • Kontaktując się z nami telefonicznie
  • Rozmawiając z nami za pośrednictwem czatu lub wysyłając nam zgłoszenie dotyczące pomocy technicznej

Children Online Privacy Protection Act (COPPA)

Jeśli chodzi o zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) daje rodzicom kontrolę. Federalna Komisja Handlu, amerykańska agencja ochrony konsumentów, egzekwuje zasadę COPPA, która określa, co muszą robić operatorzy witryn internetowych i usług online, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

Nie prowadzimy sprzedaży przeznaczonej dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji w naszej witrynie internetowej od osób, które według naszej wiedzy mają mniej niż 13 lat, a żadna część naszej witryny internetowej nie jest zbudowana w taki sposób, aby przyciągała osoby poniżej 13 roku życia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak nasza witryna postępuje z sygnałami Nie śledź (Do Not Track)?

Uznajemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie umieszczamy plików cookie śledzenia ani nie używamy reklam, gdy włączony jest mechanizm przeglądarki Do Not Track (DNT).

Czy nasza witryna umożliwia śledzenie zachowań osób trzecich?

Nasza witryna nie pozwala na śledzenie zachowań osób trzecich.